I ÜLDSATTED

 1. Eesti Kristlike Arstide Ühing (edaspidi EKAÜ) on asutatud 14.09.1991. a. Tallinnas ning tema juriidiline aadress on Eesti Vabariik.
 2. EKAÜ tegevuse eesmärgiks on:
  • Kujundada ühiskondlikku hoiakut kristlike väärtuste ausse tõstmises inimese tervise ja meditsiiniga seotud valdkondades.
  • Oma töös ja igapäevases tegevuses lähtuda kristliku ja meditsiinieetika seisukohtadest, olles toeks haigetele ja nende perekonnaliikmetele.
  • Osaleda võitluses nii füüsilist kui ka vaimset tervist kahjustavate sotsiaalsete pahede (alkoholism, suitsetamine, narkomaania jt.) vastu.
  • Olla toeks Eesti Vabariigi tervishoiusüsteemile.
 3. EKAÜ on eraõiguslik juriidiline isik, mille asutamise aluseks on mittetulundusühingute seadus ning oma tegevuses juhindub ta Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
 4. EKAÜ võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda varalisi kohustusi, olla hageja või kostja kohtus, tal on oma vara, iseseisev bilanss ja oma nimega pitsat. EKAÜ vastutab oma kohustuste ees kogu oma varaga.
 5. EKAÜ valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt talle kuuluvat vara. Muuhulgas on tal õigus seda vara osta, müüa, koormata piiratud asjaõigusega, kinkida, anda üürile, rentida, vahetada ning maha kanda täielikult amortiseerunud või moraalselt vananenud vara.
 6. Eesti Kristlike Arstide Ühingu nimetus inglise keeles on Estonian Christian Physicians’ Society, saksa keeles Gesellschaft Estnische Christiliche Ärzte.
 7. EKAÜ on Rahvusvahelise Kristlike Arstide ja Hambaarstide Assotsiatsiooni täisliige (International Medical and Dental Association I.C.M.D.A.).

II EKAÜ LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, SELLEST KEELDUMISE, EKAÜ-ST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD.

 1. EKAÜ liikmeks võib olla iga Eestis elav kristlike tõekspidamistega arst, hambaarst, proviisor, arstiteaduskonna üliõpilane ja meditsiiniõde.
 2. Isik, kes soovib astuda EKAÜ liikmeks, esitab EKAÜ juhatusele kirjaliku avalduse, mille EKAÜ juhatus vaatab läbi 1 (ühe) kuu jooksul avalduse saamise päevast arvates.
 3. EKAÜ liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse juhatuse poolt vastuvõtuotsuse tegemise päeva, millest alates liikmeks astujal tekivad EKAÜ liikme õigused ja kohustused.
 4. EKAÜ liikmeks vastu võtmisest võib põhjendatult keelduda. Keeldumisotsuse ärakiri saadetakse isikule, keda ei võeta EKAÜ liikmeks 3 (kolme) päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, näidates ära keeldumise põhjuse.
 5. EKAÜ-st väljaastumise kirjalik avaldus tuleb esitada juhatusele. Nimetatud avalduse peab rahuldama 1 (ühe) kuu jooksul avalduse esitamise päevast eeldusel, et on kindlaks tehtud väljaastuja liikme ja EKAÜ vastastikused varalised õigused ja kohustused ning need täidetud.
 6. Liige arvatakse EKAÜ-st välja juhatuse otsusega, kui liikmel on tasumata liikmemaks 3 (kolmel) järjestikusel aastal. Muul põhjusel EKAÜ-st väljaarvamine toimub üldkoosoleku otsusega. Liikme EKAÜ-st väljaarvamise otsuse ärakiri tuleb saata EKAÜ-st välja arvatud liikmele 10 (kümne) päeva jooksul otsuse tegemise päevast alates.
 7. Liige arvatakse EKAÜ-st välja, kui liige ei täida EKAÜ põhikirjast tulenevaid kohustusi ning EKAÜ juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid, kahjustab oma tegevusega või tegevusetusega EKAÜ huve ja mainet.
 8. Liikme surma korral arvatakse liige välja alates surma kuupäevast ning selleks ei ole vaja juhatuse või üldkoosoleku otsust.
 9. Päevast, mil liige loetakse EKAÜ-st välja astunuks või välja arvatuks, lõppevad tema liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.
 10. EKAÜ-l on oma liikmete register, kuhu kantakse pidevalt järgmised andmed ja nende muudatused:
  • liikme ees- ja perekonnanimi;
  • liikme isikukood;
  • kontaktandmed (e-mail, telefon, postiaadress);
  • liikme amet;
  • liikmeks astumise aeg;
  • EKAÜ-st väljaastumise või väljaarvamise aeg ja põhjus.
 11. EKAÜ liikmeskond jaguneb tegevliikmeteks ja auliikmeteks.
 12. Auliige valitakse EKAÜ üldkoosoleku poolt, kellel on EKAÜ ees erilisi teeneid. Auliikmel puudub EKAÜ üldkoosolekul hääleõigus.

III EKAÜ LIIKME ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VARALINE VASTUTUS

 1. EKAÜ liikmel on õigus:
  • osa võtta EKAÜ üldkoosolekutest;
  • osa võtta EKAÜ poolt korraldatud üritustest;
  • valida EKAÜ juhtimis- ja kontrollorganeid ning olla neisse valitud;
  • saada teavet EKAÜ tegevuse kohta;
  • kasutada EKAÜ-le kuuluvat vara vastavalt selle eesmärgile.
 2. EKAÜ liikmel on õigus üldkoosoleku ebaseadusliku otsuse tühistamiseks pöörduda kohtu poole 3 (kolme) kuu jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast.
 3. EKAÜ liige on kohustatud:
  • täitma EKAÜ põhikirja ning EKAÜ juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
  • tasuma igal aastal liikmemaksu, mille kehtestab üldkogu järgnevaks perioodiks;
  • juhinduma oma eluviisides kristliku moraali ja eetikanõuetest.

IV EKAÜ VARA JA TEGEVUS

 1. EKAÜ vara tekib oma liikmete maksudest, EKAÜ vara ja EKAÜ kasutusse antud vara kasutamisest, oma põhikirjalisest tegevusest saadavast tulust, juriidiliste ja füüsiliste isikute abist ja annetustest ning muudest laekumistest.
 2. EKAÜ moodustab põhikapitali ja sihtkapitali.
 3. EKAÜ põhikapital moodustub liikmemaksudest ja selle minimaalne suurus on ühe aasta majandustegevuse eeldatavad kulud.
 4. EKAÜ sihtkapital moodustub sihtotstarbelistest maksudest ja muudest allikatest.
 5. EKAÜ-l on õigus oma varade haldamiseks luua halduskogu, mille kodukorra kinnitab üldkoosolek.
 6. EKAÜ-l on õigus maksude võlgnevus nõuda sisse kohtu kaudu.
 7. EKAÜ vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavaid tulusid ei jaotata liikmete vahel dividendidena.
 8. EKAÜ korraldab raamatupidamist oma varade ja tegevuse kohta lepingulisel alusel mõne füüsilise või juriidilise isikuga, koostab ja esitab vastavalt raamatupidamisseadusele raamatupidamise- ja statistilised aruanded ning vastutab nende tõesuse eest.
 9. EKAÜ raamatupidamise ja aruandluse õigsust kontrollivad EKAÜ revisjonikomisjon ja seaduses sätestatud isikud oma pädevuse piirides.

V  EKAÜ JUHTIMINE

 1. EKAÜ kõrgeim juhtimisorgan on EKAÜ liikmete üldkoosolek. Ja selle pädevusse kuulub:
  • põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;
  • EKAÜ tegevuse lõpetamise üle otsustamine;
  • aastaaruande ja bilansi kinnitamine ning majandustegevuse aastakava kinnitamine;
  • revisjoniaruande kinnitamine;
  • juhatuse tegevusele hinnangu andmine;
  • kapitali moodustamine;
  • juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine ja valimine ning ennetähtaegne tagasikutsumine;
  • muu ühingu või liidu liikmeks astumise üle otsustamine;
  • EKAÜ kodukorra kinnitamine;
  • EKAÜ halduskogu kodukorra kinnitamine;
  • maksude suuruse ja tasumise korra kindlaks määramine;
  • põhivahendite ostu, rendi või võõrandamise üle otsustamine;
  • juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise üle otsustamine ja selles tehingus või nõudes EKAÜ esindaja määramine;
  • liikme väljaarvamise üle otsustamine muul põhjusel kui liikmemaksu tasumatajätmine 3 (kolmel) aastal järjest;
  • muude EKAÜ tegevusega seotud küsimuste otsustamine.
 2. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
 3. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku EKAÜ juhatus vähemalt üks kord aastas.
 4. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku EKAÜ juhatus omal initsiatiivil või vähemalt 1/10 EKAÜ liikmete või vähemalt 1/3 juhatuse liikmete võ revisjonikomisjoni nõudmisel. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõue tuleb esitada juhatusele kirjalikult, näidates ära kokkukutsumise põhjused.
 5. Kui juhatus ei ole ühe kuu jooksul alates avalduse saamise päevast üldkoosolekut kokku kutsunud, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
 6. Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb teatada vähemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist. Üldkoosoleku kutsel peab olema näidatud koosoleku toimumise koht ja aeg ning päevakord. Kui arutatakse põhikirja muutmist või täiendamist, siis lisatakse kutsele põhikirja muudatuste või täienduste projekt.
 7. EKAÜ liikmel on õigus  vähemalt kaks nädalat enne korralist üldkoosolekut saada tutvumiseks majandusaasta aruannet  koos eelmise aasta aruande bilansiga.
 8. Majandutegevuse aastakava sisaldab:
  • EKAÜ majandamise eeldatavaid tulusid ja kulusid;
  • EKAÜ liikmete kohustusi sihtkulutuste ja koormatiste kandmisel.
 9. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, mille kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
 10. EKAÜ liikmete üldkoosoleku otsus jõustub vastuvõtmise momendil, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
 11. Juhatus on EKAÜ alaliselt tegutsev 7 liikmeline juhtimisorgan ja tema pädevusse kuulub:
  • EKAÜ liikmete registri pidamine;
  • EKAÜ liikmete vastuvõtmine, liikmete väljaarvamine 3 (kolmel) järjestikusel aastal liikmemaksu tasumata jätmise alusel ning liikmete väljaarvamise ettepanekute tegemine muul põhjusel;
  • majandusaasta aruande ja bilansi esitamine üldkoosolekule;
  • järgmise majandusaasta eelarve koostamine ja esitamine üldkoosolekule;
  • EKAÜ vara haldamine ja majandamine;
  • üldkoosoleku otsuste täide viimine;
  • vallasvara soetamine ja võõrandamine;
  • muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.
 12. EKAÜ-d võib esindada ilma volituseta juhatuse esimees, suulise volitusega juhatuse liige ning kirjaliku volitusega iga ühingu liige.
 13. Juhatuse volituse tähtaeg on kolm aastat.
 14. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees mitte harvem kui üks kord poole aasta jooksul.
 15. Juhatus on pädev otsuseid vastu võtma, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool juhatuse liikmetest. 
 16. Juhatuse liige võib juhatuse koosolekul hääleõigust kasutada ka esindaja kaudu volikirja alusel. Esindajaks saab olla ainult EKAÜ juhatuse liige. Juhatuse koosolekul mitteosalev juhatuse liige võib volitada teist juhatuse liiget ennast esindama.
 17. Juhatuse koosolekul on kõigil juhatuse liikmetel üks hääl.
 18. Juhatuse otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe hääl.
 19. Juhatuse koosolekute kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla kõik koosolekust osa võtnud juhatuse liikmed. 
 20. EKAÜ juhatuse otsus jõustub kümnendal päeval, arvates päevast, mil see tehti teatavaks kõigile liikmetele isiklikult allkirja vastu, kirja teel või üldkoosolekul.
 21. Juhatuse liikmed vastutavad juhatuse pädevusse kuuluvate otsuste vastuvõtmisel või vastuvõetud otsuste täitmata jätmise tagajärjel EKAÜ-le tekitatud varalise kahju eest solidaarselt. Juhatuse liige vastutab varaliste kahjude eest, mida põhjustas tema tegevus EKAÜ esindamisel, kui juhatus ei kiida tema tegevust heaks.
 22. Juhatuse liikme vabastab vastutusest tema eriarvamus vastu võetud otsuse kohta, mis on protokollitud, või tema puudumine mõjuval põhjusel (haigus, lähetus või muu selline) juhatuse koosolekult, millel ülalnimetatud otsus vastu võeti.
 23. Juhatuse liikmed vabanevad vastutusest eelmise majandusaasta eest, kui üldkoosolek on juhatuse tegevuse heaks kiitnud.

VI HÄÄLETAMISE KORD JA HÄÄLTE JAGUNEMINE ÜLDKOOSOLEKUL

 1. EKAÜ liikmete üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole EKAÜ liikmetest. Kui üldkoosolekule ilmunud EKAÜ liikmeid on pool või vähem, tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt ühe kuu jooksul. EKAÜ liige võib hääleõigust kasutada ka esindaja kaudu volikirja alusel. Esindajaks saab olla ainult EKAÜ liige.
 2. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kokkutulnud liikmete arvust.
 3. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui see saab üle poole koosolekul osalenute häältest. Otsus põhikirja muutmise, täiendamise või uue põhikirja vastuvõtmise ning EKAÜ tegevuse lõpetamise kohta on vastu võetud, kui see saab vähemalt 2/3 koosolekul osalenud liikmete häältest.
 4. EKAÜ liige ei saa võtta osa hääletamisest üldkoosolekul, kui:
  • EKAÜ-l on nõue tema vastu ja otsustatakse tema vabastamine varalistest või muudest kohustustest;
  • Otsustamisel on tema ja EKAÜ vahelist lepingut puudutavad küsimused.
 5. Juhatuse liige ei saa osa võtta hääletamisest üldkoosolekul, kui otsustamisel on juhatuse tegevusele hinnangu andmine või hinnangu andmine tegevusele, mille eest ta on vastutav.
 6. EKAÜ liige võib hääleõigust kasutada ka esindaja kaudu volikirja alusel. Esindajaks saab olla ainult EKAÜ liige.

VII EKAÜ TEGEVUSE REVIDEERIMINE

 1. EKAÜ kontrollorgan on vähemalt 3-liikmeline revisjonikomisjon, mis valitakse kolmeks aastaks.
 2. Revisjonikomisjoni liikmeks ei või olla EKAÜ juhatuse liige ega raamatupidaja, samuti nende hõimlased.
 3. Revisonikomisjon revideerib EKAÜ majandusaasta tegevust, koostab aruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.
 4. Revisjonikomisjoni liikmel on õigus kontrollida EKAÜ vara, arvelduskontosid, raamatupidamisdokumente ning nõuda selgitusi ja muud abi oma ülesannete täitmiseks.
 5. Revisjonikomisjoni liikmel on õigus hääleõiguseta osa võtta juhatuse koosolekutest.
 6. Revisjonikomisjoni koosoleku kutsub revisjonikomisjoni esimees kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.
 7. Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 revisjonikomisjoni liikmetest.
 8. Revisjonikomisjoni otsused võetakse vastu kohalolijate 2/3 poolthäältega.
 9. Revisjonikomisjoni koosolekud protokollitakse. Revisjonikomisjoni otsusele kirjutavad alla kõik otsuse poolt hääletanud revisjonikomisjoni liikmed. Eriarvamus protokollitakse revisjonikomisjoni koosoleku protokollis.

IX EKAÜ TEGEVUSE LÕPETAMINE

 1. EKAÜ tegevus lõpetatakse:
  • üldkoosoleku otsuse alusel;
  • kohtuotsusega;
  • muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
 2. EKAÜ tegevuse lõpetamise otsus loetakse üldkoosolekul vastu võetuks, kui selle poolt on vähemalt 2/3 kõigist koosolekul osalenud EKAÜ liikmetest. Koos lõpetamise otsusega otsustatakse ka EKAÜ vara ja vahendite edasine haldamine ja majandamise küsimus.
 3. EKAÜ liikmel, kes ei nõustu üldkoosoleku otsusega EKAÜ tegevuse lõpetamise kohta, on õigus pöörduda kohtu poole ühe kuu jooksul alates otsuse vastuvõtmisest.
 4. EKAÜ tegevus lõpetatakse kohtuotsusega:
  • kui üldkoosolek ei ole võtnud vastu tegevuse lõpetamise otsust, kuigi selle vastuvõtmine oli seaduse või põhikirja alusel kohustuslik;
  • muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
 5. EKAÜ tegevuse lõpetamise otsuse mittetulundusühingute registrisse kandmiseks esitab juhatus avalduse, millele lisatakse üldkoosoleku otsus ja protokoll. Kui EKAÜ tegevus lõpetatakse kohtuotsuse alusel, saadab otsuse registrile kohus.
 6. EKAÜ tegevuse lõpetamisel valib üldkoosolek likvideerijad, kellel on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.
 7. Likvideerijad lõpetavad EKAÜ tegevuse, nõuavad sisse võlad ja rahuldavad võlausaldajate nõuded ning annavad järelejäänud vara ja vahendid üle vastavalt üldkoosolekul otsustatule.